Continuïteit van de clouddiensten - Overcloudcomputing.nl

Continuïteit van de clouddiensten

De continuïteit van clouddiensten kan worden beschermd met contractuele waarborgen. Hierbij kan worden gedacht aan de ‘traditionele’ middelen zoals we die kennen uit de gemiddelde Service Level Agreement: service levels met daaraan verbonden boetes of service credits bij het niet halen ervan. De cloudprovider zal de service levels moeten meten en hierover periodiek moeten rapporteren. Ook kunnen belangrijke verplichtingen als resultaatsverplichting worden opgenomen. Bij dergelijke verplichtingen is het gemakkelijker aan te tonen dat de cloudprovider daaraan niet heeft voldaan (en dus de overeengekomen sancties in werking treden). Dit levert een prikkel op voor de cloudprovider. Ten slotte is belangrijk om de opschortingsrechten van de cloudprovider te beperken of uit te sluiten. Een regeling voor het betwisten van facturen kan bijvoorbeeld voorkomen dat de cloudprovider haar dienstverlening kan opschorten als de afnemer een factuur niet betaalt. Helaas zal een afnemer van clouddiensten in de praktijk echter vaak weinig ruimte hebben om over de voorwaarden te onderhandelen.

Disaster recovery procedure

Wanneer ondanks bovenstaande maatregelen toch een storing optreedt, is het belangrijk om een disaster recovery procedure beschikbaar te hebben. Hierin dienen onder meer preventieve maatregelen (periodieke controle van het systeem, het periodiek maken van backups en het gereed hebben van een standby systeem) en herstellende maatregelen (het inschakelen van de backup / standby en het herstel van het hooofdsysteem) voor de cloudprovider te zijn vastgelegd, met daarbij specifieke (herstel)termijnen en eventuele sancties.

Exit regeling

Ten slotte is het verstandig om bij aanvang van de dienstverlening een exitregeling overeen te komen. Hierin moet ten minste de verplichting worden opgenomen voor de cloudprovider om gedurende een bepaalde periode mee te werken aan een overdracht van de dienstverlening naar een opvolgende leverancier of terug naar de afnemer, tegen vooraf overeengekomen vergoedingen. In dit plan moet in ieder geval ook de overgang van de data worden meegenomen en in welk format dit zal gebeuren.

Dit is een bijdrage van Kennedy Van der Laan, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Kennedy Van der Laan | Haarlemmerweg 333 | 1051 LH Amsterdam
T +31 20 5506 666 | info@kvdl.nl | kvdl.nl/